Ekspress ýollamalar
bu Türkmenistan boýunça we daşary ýurtlara hatlary we ýollamalary ugratmagyň iň çalt we amatly usuly bolup durýar.

Nirä we näme ugratmaly
Çapar çagyrmak