Türkmenistanda şäherara awtobuslaryna petek almak işi kämilleşdirilýär
31-05-2019

Ýurdumyzda Sanly ykdysadyýete geçmek boýunça alynan ugur oňat netijeleri berýär. Ilata edilýän hyzmaty kämilleşdirmek üçin öňdebaryjy tehnologiýalary we mümkinçilikleri giňden peýdalanylýar. Milli Liderimiziň Ulag ulgamyny döwrebap ösdürmek baradaky özgertmelerinden ugur alnyp hem-de Sanly ykdysadyýete geçmek baradaky tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen awtomobil ulaglarynda ilata edilýän hyzmatlaryň hilini has-da gowulandyrmakda, döwrebaplaşdyrmakda Türkmen Awtoýollary we Türkmen Aragatnaşyk agentlikleri tarapyndan netijeli işler alnyp barylýar. Häzirki wagtda raýatlarymyza şäherara ugurlara gatnaýan awtobuslaryň peteklerini ykjam telefonlar şeýle-de ýurdumyzyň dürli ýerlerinde gurnalan ýörite töleg terminallarynyň üsti bilen satyn almaklyga mümkinçilik döredildi. Raýatlarymyzyň isleglerine görä awtobus peteklerini özleriniň ykjam telefonlary arkaly bank kartlaryndan töleg geçirmek bilen satyn alyp bilerler.turkmenportal.com