• Küştdepdi tansy — Hindistanda geçirilen halkara tans festiwalynda

  Hindistanyň paýtagty Nýu-Deli şäherinde 7 — 10-njy mart aralygynda Aziýa — Ýuwaş Umman teleradiogepleşikler

  Giňişleýin...
 • Watanymyzy bagy-bossanlyga öwürmek bag ekmek maksatnamasynyň esasy maksadydyr

  Türkmenistanda täze bag ekmek möwsümi başlandy. 21-nji martda bellenilýän Halkara Nowruz gününde tutuş ýurdumyz ýowaryna çykdy.

  Giňişleýin...
 • 2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşyk başlandy

  1-nji sentýabrdan 2019-njy ýylyň birinji ýarymýyllygyna abuna ýazylyşygy başlandy.

  Giňişleýin...
 • Eltip berme hyzmatynyň açylmagy

  Biz öýe eltip berme hyzmatynyň açylanlygy barada habar berýäris. Indi Siz harytlary göni gapyňyza getirdip bileriňiz.

  Giňişleýin...